История 
 

Фирма  “Гравелита” ООД е основана  през 1998 г. и вписана в регистъра за търговските дружества на Софийски градски съд със седалище и адрес на управление: гр.София, община Слатина, ул.”Филип Станиславов” 11-13. Дружеството се управлява и представлява от СТОЯН ПЕТРОВ ДЖАМБАЗОВ и КАЛОЯН СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ заедно и поотделно.
Дейността на фирмата е свързана с проучване, търсене, разработване, добив и преработка на минерални суровини (варовици, глини и каолини, фелдшпати, кварцови пясъци, глинести пясъчници, магнезити и др.), технологични полупродукти и отпадъци за промишлеността, както и със създаване на  технологии за приложението им и внедряването  им  в производството на керамични и композиционни изделия.

В периода на своето съществуване Гравелита ООД и нейните сътрудници са извършвали проучване, разработване, добив и преработка на минерални и други суровини за промишлеността, като са създавали и технологии за използване на суровините и полупродуктите. Изследвани са редица нетрадиционни скални материали в България. В резултат на технологичните и полупромишлени експерименти са разработени и патентовани 5 нови рецептури, които позволяват ползването на нетрадиционни комплексни скални суровини с подходяща естествена гранулометрия и химичен състав за производство на подови и стенни плочки. Извършвана е и търговска дейност – продажба на суровини и готови керамични изделия. Фирмата разполага със собствена геофизична, сондажна и добивна техника и с необходимите кадрови ресурси.Мениджърите на фирмата са водещи специалисти в областта на международния мениджмънт, маркетинг, геологията, търсене и проучване на индустриални минерали и технология на керамични изделия. В рамките на последните 11 години, Гравелита ООД е в състояние да разшири дейността си и утвърди позицията си в топ 10 на фирмите занимаващи се с проучване и производство на неметални минерални ресурси в България.

 

 
  Последна промяна : Юни, 2016
Copyright © 2016 - Гравелита ООД. - Всички Права Запазени.
Въпроси относно тази уеб страница? Моля свържете се с Webmaster.