За Нас 
 

Гравелита ООД е фирма за добив, развитие и производство на минерални суровини (глини и каолини, фелдшпати, кварцови пясъци, глинести пясъчници, варовици, магнезити и др.), технологични полупродукти и отпадъци от промишлеността, която отговорно развива проекти и находища на територията на България. Със силно изразен профил на собственост, солидна икономика на проектите, както и доказан мениджмънт, Гравелита има за цел да се установи като един от основните представители на пазара за неметални минерални суровини.

 

      Най-новото около нас


Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0285-C01, "ГРАВЕЛИТА" ООД с предмет: Закупуване на „Закупуване на Пресевна линия - 1 бр. и Линия за топлообмен - 1 бр.“. Срок за подаване на оферти до 07/02/2017.

За повече информация натиснете "Новини" от менюто в ляво
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0285-C01, "ГРАВЕЛИТА" ООД с предмет: Закупуване на Двуплощно вибрационно сито - 1 бр., Линия за производство на микропродукти - 1 бр., Пресевна линия - 1 бр., Линия за топлообмен - 1 бр., Кофичков елеватор - 1 бр., Полуавтоматична машина за пакетиране - 1 бр. и Мини товарач - 1 бр.. Срок за подаване на оферти до 15/10/2016.

За повече информация натиснете "Новини" от менюто в лявоОт Юни "ГРАВЕЛИТА" ООД официално има сключен
ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0285-C01 - Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "ГРАВЕЛИТА" ООД.

За повече информация натиснете "Новини" от менюто в ляво


      Сертификати


[Back to top]

 

 
  Последна промяна : Юни, 2016
Copyright © 2016 - Гравелита ООД. - Всички Права Запазени.
Въпроси относно тази уеб страница? Моля свържете се с Webmaster.