Новини 
 

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0285-C01, "ГРАВЕЛИТА" ООД с предмет: Закупуване на „Закупуване на Пресевна линия - 1 бр. и Линия за топлообмен - 1 бр.“. Срок за подаване на оферти до 07/02/2017.
За повече детайли и информация моля погледнете следните документи:


Metodika za ocenka_GRAV_OP_12.pdf


Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS_160_GRAV.pdf


Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS_160_GRAV.pdf


Prilojenie 3.4_Oferta_PMS_160_GRAV.pdf


Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_GRAV.pdf


Proektodogovor_GRAV.pdf


tehnichesko_zadanie__GRAV.pdfДокументация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0285-C01, "ГРАВЕЛИТА" ООД с предмет: Закупуване на Двуплощно вибрационно сито - 1 бр., Линия за производство на микропродукти - 1 бр., Пресевна линия - 1 бр., Линия за топлообмен - 1 бр., Кофичков елеватор - 1 бр., Полуавтоматична машина за пакетиране - 1 бр. и Мини товарач - 1 бр.. Срок за подаване на оферти до 15/10/2016.
За повече детайли и информация моля погледнете следните документи:


Metodika_za_ocenka_GRAV_OP_Nr_6.pdf


Metodika_za_ocenka_GRAV_OP_Nr_123457.pdf


Prilojenie_3.2_Publichna_pokana_PMS_160_GRAV.pdf


Prilojenie_3.3_Iziskvania_oferti_PMS_160_GRAV.pdf


Prilojenie_3.4_Oferta_PMS_160_GRAV.pdf


Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS_160_GRAV.pdf


Proektodogovor_GRAV.pdf


Tehnichesko_zadanie__GRAV.pdfОт Юни 2016 "ГРАВЕЛИТА" ООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0285-C01 - Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на компанията.


"ГРАВЕЛИТА" ООД с предмет на дейност „Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде“ и произвежда от неметални минерали – креден микролит за фуражи, калциев карбонат – киселинен регулатор на почвите, варовик за строителни смеси, калцит, активиран бентонит, микронизирана креда пудра. "ГРАВЕЛИТА" ООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси. За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване на ДМА, представляващи цялостно нови решения: Пресевна линия, Двуплощно вибрационно сито, Кофичков елеватор, Линия за производство на микропродукти, Линия за топлообмен, Полуавтоматична машина за пакетиране и мини товарач. Машините ще увеличат производствения капацитет, ще засилят експортния потенциал и ще осигурят прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес и ще намалят разходите на единица продукция. Предприятието попада в допустима целева група с проект в тематична област Индустрия за здравословен живот и биотехнологии в обхвата на ИСИС.

Очакваните резултати по проекта са подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на дейностите подобряване на производствените процеси, подобряване на съществуващите продукти и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е 314 602.00 лв., от които 187188.19 лв. европейско и 33033.21 лв. национално съфинансиране.

[Back to top]

 

 

 
  Последна промяна : Юни, 2016
Copyright © 2016 - Гравелита ООД. - Всички Права Запазени.
Въпроси относно тази уеб страница? Моля свържете се с Webmaster.