Продукти 

ОРГАНОГЕНЕН ВАРОВИК ОТ НАХОДИЩЕ „ПЧЕЛАРИ”

Рифовият органогенен варовик от находище „Пчелари” се характеризира с висока чистота, което го прави подходяща суровина за фуражни цели, керамични маси и глазури.
Местоположение: Находище «Пчелари» обхваща площ 174 дка и се намира на територията на община Стамболово, област Хасково то остстои на 24 км източно от гр. Кърджали и на 33 км Ю-ЮИ от гр. Хасково.
Геоложка характеристика: находище «Пчелари» попада в пределите на Източнородопското палеогенско понижение. Изградено е от олигоценски седиментогенни материали, принадлежащи към пачката на масивните рифови варовици. В пределите на находището пачката е представена от масивни колониално-детритусни варовици с микро до криптокристална карбонатна спойка. Като цяло варовиците са бели до сивобели.
Целият варовиков комплекс попада в навлачна тектонска зона.


Limestone Pchelari

Кариерно разкритие на органогенни варовик в находище «Пчелари» в стратоидна навлачна зона

Над проучените запаси в находището се разкриват маломощни делувиални наслаги, което го прави подходящо за добив по открит кариерен способ. В резултат на проучвателните работи от «Гравелита» ООД в находището са доказани и приети за баланс 6,58 млн. тона запаси.

Технологична характеристика:
Химичен състав, %:
Рифовите органогенни варовици се характеризират с постоянство на химичния си състав.
Среден химичен състав,% за варовика от находище „Пчелари”:

CaO

MgO

 MnO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

TiO2

K2O

Na2O

P2O5

SO3-

ЗПН

54,26

0,25

0,04

0,17

0,47

1,75

0,03

< 0,05

0,06

< 0,03

< 0,03

42,56

Средното съдържание на калциевия карбонат е 97,13% при средна плътност 2,46 g/cm3. Микрокомпонентният му състав за тежки и други вредни елементи е под откриваемия минимум за съответните методи на анализ. „Гравелита” ООД притежава издаден Сертификат от „Евротест –контрол” АД, гр. София за съответствие на продукт І качество, годен за използването му като минерална добавка към фуража на домашни птици. Високото калциево съдържание в съчетание с ниските стойности на оцветяващи оксиди (Fe2O3 – до 0,23%,  MnO – до 0,05% и TiO2 – до 0,05%) позволяват използването му в керамичната промишленост дори за глазури. С високата си чистота варовиците биха намерили приложение и в много други отрасли на промишлеността (системи(FGD) за почистване на сяра от изгорелите газове в топлоелектрическите централи ).           
Минерален състав: Скалите са мономинерални, изградени от калцит >98%.

[Back to top]

КВАРЦ-ФЕЛДШПАТОВ ГЛИНЕСТ ПЯСЪЧНИК ОТ НАХОДИЩЕ „КЕРЕМИДКИТЕ – УЧАСТЪК І”

Кварц-фелдшпатовият глинест пясъчник е природна универсална суровина, представляваща готова естествена керамична маса, чрез която успешно се заместват пегматит (фелдшпат), глинести и кварцови компоненти.
Суровината е нова, нетрадиционна, открита, патентована и внедрена от “Гравелита” ООД.
Местоположение: Находище “Керемидките – участък І” заема площ от 70 дка и е разположено на около 20 km южно от гр. Хасково, в териториалните граници на община Стамболово, Хасковска област. Намира се на 900 m югоизточно от с. Долно Ботево.
Геоложка характеристика: Находище “Керемидките – участък І” е изградено от червено-виолетовите кварц-фелдшпатови глинести пясъчници до конгломерати с приабонска възраст. Стратиграфската позиция на приабонските теригенни седименти се определя от лежащите под него сиви пясъчници до дребнокъсови конгломерати, отнесени към Лешниковската свита. Над червено-виолетовите теригенни седименти в участъка се разкриват единствено кватернерни алувиални и пролувиални наслаги.


Keremidkite Deposit

Опитна добивна кариера в находище „Керемидките – участък І”

В резултат на извършените геологопроучвателни работи в находище “Керемидките  - учасък І” са доказани 1,44 млн. тона запаси и 0,82 млн. тона ресурси. Прогнозните запаси в цялото находище са над 50 млн.т., като се имат предвид данните за латералното и вертикалното разпространение на кварц-фелдшпатовите глинести пясъчници.

Технологична характеристика:
Техноложките изследвания на кварц-фелдшпатовия глинест пясъчник го определят като полиминералната суровина, принадлежаща към клас средно пластични, малко чувствителни към сушене, грубо дисперсни и кисели глини, със средно съдържание на включения и оцветяващи оксиди от Fe2O3 и TiO2.
Химичен състав, %:
Полезното изкопаемо е с прост строеж, а химичният му състав варира в тесни граници.
Среден химичен състав,%:

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

TiO2

Na2O

K2O

ЗПН

12,13

2,54

0,74

0,85

0,32

2,57

2,99

2,68

Физикомеханични свойства:

Формовъчна  влажност – 21 - 22 %

Пластичност по Пфеферкорн – 23 - 24 %

Въздушна свиваемост – 4 - 5 %

Огнева свиваемост (1170-1190 оС) – 6,5 - 7,5 %

Механична якост на сурово – 1,7-1,8 МРа

Механична якост  (1100 оС) – 18 - 20  МРа

Механична якост  (1170 оС) – 26 - 36 МРа

Водопоглъщаемост (1170 оС) – 3 - 5 %

[Back to top]           

БЕЛИ БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ ОТ НАХОДИЩЕ „РАЛИЦА”

“Гравелита” ООД предлага бели бентонитови глини от находище “Ралица”, които намират приложение в електропорцелановата и фаянсово-керамичната промишленост.
Местоположение: находище “Ралица” е разположено на 22 km югоизточно от гр. Хасково и обхваща площ от 127 дка. Намира се в местността “Токмаклийски баир” и отстои на 3,7 km югоизточно от с. Стамболово” и на 3 km запад-северозападно от с. Долно Ботево. Геоложка характеристика: в геоложки аспект находище “Ралица” се намира в пределите на Източнородопското палеогенско понижение, което е изградено от олигоценски вулканогенно-седиментогенни скали. В пределите на находището скалният комплекс е представен от алтернация на тънко- до среднопластови мергели, туфозни мергели, псамитни среднозърнести туфозни пясъчници и бели финозърнести (мазни, сапуноподобни) бентонитови глини.

Ralitsa Deposit 1

Добивна кариера в находище „Ралица”

Бентонитовата глина е представена от пластове с дебелини, вариращи от първите сантиметри до 1,55 m. Белите бентонити изграждат продуктивно ниво, включващо четири пласта със средни дебелини от 0,76 до 1,16 m.
Изчислените и доказани запаси от бентонитова глина на находище “Ралица” възлизат на 541 345 т .


Ralitsa Deposit 2

Облик на бентонитовата суровина в добивната кариера

Технологична характеристика:
Химичният състав,% и физико-механичните свойства на бентонитовата глина от находище „Ралица” отговарят на изискванията на заводите-производители на електро-порцелан, фаянс и облицовъчни плочки.
Среден химичен състав,%:

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

ЗПН

57,80

13,83

0,18

1,78

7,27

2,62

0,42

1,05

14,58

Съдържанието на тежки метали (Pb, Zn, Cd, As) не надвишава 0,015%.
Минералният състав на бентонитова глина „Ралица” е представен основно от монтморилонит (около 80%) и калцит.  Сред тях са установени дребни зърна и кристалокласти с размери около 0,1mm от кварц, фелдшпат и дребни слюдени люспи. Извършените рентгено-фазови изследвания показват наличие на монтморилонит, клиноптилолит, кварц, кристобалит, калцит и фелдшпати (плагиоклаз – основно и калиев фелдшпат).

Физикомеханични свойства:

Свойства

Бентонитова глина “Ралица”

Абсолютна влажност, %

50,0

Относителна влажност, %

34,2

Пластичност по Пфеферкорн, %

34,5

Въздушна свиваемост, %

9,6

Огнева свиваемост при 1100° С, %

13,0

Механична якост на сурово, МРа

2,0

Водопоглъщаемост 1100° С, %

30,0

Механична якост на изпечено,МРа

6,5

Цвят след изпичане

бял

 [Back to top]

 АМОРФЕН СИЛИКАТ - КИСЕЛИ ВУЛКАНСКИ ТУФИЗИТИ ОТ НАХОДИЩЕ „ОВРАГА”

Аморфинят силикат – кисели вулкански туфизити с високо съдържание на алкалии, е уникална минерална суровина, която успешно замества фелдшпата в рецептурите за производство на подови и стенни керамични плочки. Има две предимства: 1.Суровината е природно микронизирана и намалява времето на мокро смилане на масата с от 2 до 3 часа; 2. Наличието на вулканско стъкло води до понижаване на температура на изпичане с 20-30 оС Намира приложение като добавка и в циментовата промишленост. Материалът е с голямо площно разпространение в проучвателна площ “Стамболово”, при маломощна разкривка, което позволява открит добив.
Местоположение: находище “Оврага” е представено от два участъка с обща площ 66 дка (35 дка – участък „Север” и 31 дка – участък „Юг”). Намира се в община Стамболово, област Хасково и отстои на 4 км И-ЮИ от с. Стамболово.
Геоложка характеристика: в геоложки аспект находище „Оврага” се намира в пределите на Източнородопското палеогенско понижение. Геоложкият строеж в областта на находището е формиран в резултат на олигоценски полихронен високоексплозивен кисел до среднокисел вулканизъм (гърлов фациес) в мощна вулканотектонска зона с ЮИ-СЗ направление. В резултат на поствулкански хидротермално-метасоматични процеси туфизитните материали са претърпяли частична до пълна на места преработка. В южния фланг на находището промяната е от клиноптилолитов тип, докато северният фланг е засегнат от монтморилонитов тип промяна.

Ovraga Deposit

Ландшафтен облик на киселите вулкански туфизити в находище „Оврага”

Технологична характеристика:
Химичен състав, %:

нах. „Оврага”

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

ЗПН

У-к „Север”

69,58

16,02

0,16

0,85

1,24

0,41

1,74

4,58

6,79

У-к „Юг”

72,74

11,49

0,18

0,74

2,09

0,34

1,07

4,27

6,93

Минерален състав:
Киселите туфизити са изградени от псамитни до псефитни (на места блокови) пемзови агрегати с витрокластична спойка. Минералният им състав е представен от аморфно вулканско стъкло (основно) с включения на кристалокласти на плагиоклаз, фелдшпат, биотит и литокласти от променени мергели, андезити и метаморфни скали.
Вторичните промени, водещи до клиноптилолитова и монтморилонитова метасоматоза на вулканското стъкло се съпътстват от кристобалит. При извършените геологопроучвателни работи в находище „Оврага” са изчислени общо 1,98 млн. тона запаси и 0,51 млн. тона ресурси от аморфен силикат. В обема на изчислените запаси от кисели вулкански туфизити се включват 0,42 млн. тона клиноптилолитови зеолити със средно съдържание на клиноптилолит 64%.

[Back to top]

ГЛИНЕСТ МЕРГЕЛ ОТ НАХОДИЩЕ РАЛИЦА

Местоположение: Находище “Ралица” е разположено на 22 km югоизточно от гр. Хасково и обхваща площ от 127 дка. Намира се в местността “Токмаклийски баир” и отстои на 3,7 km югоизточно от с. Стамболово” и на 3 km запад-северозападно от с. Долно Ботево.
Геоложка характеристика: В геоложки аспект находище “Ралица” се намира в пределите на Източнородопското палеогенско понижение, което е изградено от олигоценски вулканогенно-седиментогенни скали. В пределите на находището скалният комплекс е представен от алтернация на тънко- до среднопластови мергели, туфозни мергели, псамитни среднозърнести туфозни пясъчници и бели финозърнести (мазни, сапуноподобни) бентонитови глини.

Ralitsa Deposit

Експериментална кариера за глинест мергел „Ралица”

Глинестият мергел в находището се разполага над част от продуктивното бентонитоносно ниво и по същество се явява външна разкривка. В рамките на бентонитовото находище мергелната суровина се разкрива на площ от 45 дка. При средна дебелина от 4,5 m прогнозните ресурси възлизат на 405 000 т .

Технологична характеристика:
Минерален състав: Скалата се състои от почти равни (1:1) части микролюспести глинести минерали и микрозърнест калцит, като това съотношение се променя в по-глинестите или по-варовитите участъци съответно за сметка на единия или другия компонент. Присъстват около 5% до 10% черупки от планктонни фораминифери, изградени от микрозърнест калцит и запълнени от едър бистър калцит. Рядко се срещат и единични фрагменти от дебелочерупчести бивалвии и остракоди, като вътрешността на камерите им е запълнена от микрозърнест калцит. Теригенният кластичен примес е в неясно количество, близо или по-малко от биогенния. Представен е от фино- псамитни и най-вече алевритни по размер зърна кварц, фелдшпат и слюдени люспи.
Химичен състав, %:

CaO

MgO

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

Na2O

K2O

ЗПН

25,1

1,5

9,0

36,0

2,6

0,3

0,5

1,7

22,4

Гранулометричен състав:

Размер на частиците (mm)

Количество (%)

Над 60

9.90

10 - 60

44.72

5 - 10

14.07

1 - 5

24.43

под 1

6.88

Физико-механични свойства на полусухо формовани образци от глинест мергел:

Температура
на изпичане

Механична
якост

Водопог-
лъщаемост

Привидна
плътност

Привидна
порестост

Обща
свиваемост

°С

МРа

%

kg/m3

%

%

950

4,67

35,60

1313,81

46,78

-0,33

1000

7,01

34,65

1291,91

44,75

-1,30

1050

5,69

35,00

1268,39

44,38

-1,93

1100

6,09

37,07

1260,47

46,68

-2,35

1150

7,38

36,99

1281,26

47,38

-1,53

Физико-механични свойства на пластично формовани образци от глинест мергел:

Температура
на изпичане

Водопог-
лъщаемост

Привидна
плътност

Привидна
порестост

Огнева
свиваемост

Обща
свиваемост

°С

%

kg/m3

%

%

%

950

34.88

1394.03

48.62

0.58

6.20

1000

35.68

1342.74

47.91

-0.70

4.92

1050

36.70

1322.73

48.54

-1.17

4.45

1100

37.81

1312.28

49.61

-0.72

4.90

1150

34

1429.25

48.91

0.30

5.92

Глинестият мергел “Ралица” принадлежи към клас среднопластични, малкочувствителни към сушене, дисперсни и кисели глини, лекотопими, с ниско съдържание на оцветяващи окиси от Fe2O3 е TiO2 .От проведените фазови изследвания на полусухо формуваните образци е установено, че главните кристални фази са кварц, анортит, воластонит и геленит.
Процесите на фазообразуване водят до по пълно усвояване на оцветяващите оксиди Fe2O3 и TiO2, водещо до по-висока белота на керамичните образци, притежаващи максимална стойност (62,8%) при температури 1100 °С и 1150 °С.

Фазов полуколичествен състав на термично третираните образци:

Graph Firing Temperature

[Back to top]

ГЛИНА „РЕДОЛИТ”

Предлаганата глина е труднотопима, с червен цвят след изпичане и е подходяща за каремични маси за производство на тулхли, клинкери и керамични плочки по методите на полусухо пресуване и пластично формуване.
Местоположение: находището на глина «Редолит» се намира на 1 км западно от с. Маджари, община Стамболово, област Хасково.
Геоложка характеристика: от геоложка гледна точка находището е в пределите на Източнородопското палеогенско понжение сред материалите на Перперешкия риолитов комплекс с олигоценска възраст. Тук скалният комплекс е представен от слоисти пепелни до псамитни туфи, лавобрекчи, глини и туфозни пясъчници до конгломерати.
В областта на пресичане на статоидна навлачна и текущи разломни структури, нискотемпературни хидротермални разтвори са аргилизирали двукратно скалния комплекс. Първоманчално скалите са аргилизирани в каолинит-монтморилонитов фациес и са с характерен сивобял цвят. Повтораната аргилизация от каолинитов тип, съпроводена с обилна хематитна импрегнация и подчертан червен цвят, се именува глина «Редолит».

Clay Redolit

Афльоримент на глина „Редолит”

Технологична характеристика:
Минерален състав: Глина «Редолит» е полиминерална – каолинитов тип, с високо съдържание на оцветяващи оксиди, грубодисперсна, с преобладаваща прахова фракция, среднопластична, средночувствителна при сушене и с ниска въздушна свиваемост.
Химичен състав, %:

Al2O3

CaO

Fe2O3

K2O

MgO

Na2O

SiO2

TiO2

ЗПН

Влага

29,49

0,41

4,14

0,55

0,19

0,11

50,67

0,82

13,01

2,63

Дисперсност - Зърненият състав на глината е определен чрез ситов и седиментационен анализ по метода на Робинзон-Глушковски.
Гранулометричен състав на глина «Редолит»

Фракция, mm

Количество%

над 5

1,50

2,0 – 5

6,50

0,5 – 2,0

5,10

0,1 – 0,5

8,50

0,1 – 0,063

15,30

Над 0,063

58,34

Под сито 0,063

41,66

Седиментационен анализ на глина «Редолит»:

Фракция, mm

Количество%

над 0,063

58,34

0,06 – 0,01

13,41

0,01 – 0,005

3,0

0,005 – 0,001

18,4

под 0,001

16,85

Физикомеханични свойства на суровините:
Физикомеханичните свойства на глина „Редолит” в естествено и накалено състояние са отразени в таблицата:

Свойства

Глина “Редолит”

Относителна влажност, %

21,70

Абсолютна влажност, %

27,70

Пластичност по Пфеферкорн, %

24,50

Въздушна свиваемост, %

4,40

Коеф. на чувствителност при сушене по Чижски

1,20

Мех. якост на сурово огъване, МРа

1,50

Мех. якост на огъване изпечено, МРа

 

900оС

2,76

1000 оС

4,22

1100 оС

5,92

Обща свиваемост, %

 

900 оС

5,20

1000 оС

9,00

1100 оС

14,00

Водопоглъщаемост, %

 

900 оС

22,50

1000 оС

18,10

1100 оС

13,50

[Back to top]

ГЛИНА «ВОДЕНЦИ»

Глина «Воденци» е каолинит-монтморилонитова глина (естествена керамична маса), подходяща суровина за производство на облицовъчни плочки.
Местоположение:находището се намира непосредствено западно и южно от едноименото село Воденци, община Стамболово, област Хасково.
Геоложка характеристика:в геоложки аспект находището се намира в Източнородопското палеогенско понижение, сред комплекса на Вълчеполската моласа с олигоцен-миоценска възраст. Представено е от незакономерна алтернация на туфозни алевролити и пелити, в които вулканогенните и теригенни компоненти са в приблизително равни количества. Продуктивното ниво в находището е субхоризонтално или с лек наклон на И-СИ. Установената полезна дебелина надвишава 30 m.
Основният цвят на скалите е сивобял при сухо състояние. В резултат на автогенни и наложени процеси скалите от продуктивното ниво са засегнати от каолинит-монтморилонитов тип аргилизация.

Clay Vodenitsi 1

 

Clay Vodenitsi 2

Фрагмент от разчистка с местоположение на взети проби за валова и селективна характеристика
1. Почвено-делувиален слой; 2. Туфозен алевролит; 3. Туфозен пелито-алеврит; 4. Пелит;
5. Място на взета проба за химичен анализ

Технологична характеристика:
Глина „Воденци” е полиминерална (с глинести компоненти от каолинит и монтморилонит, включващи кварц, плагиоклаз и слюда). Тя е полукисела, финодисперсна, среднопластична, средночувствителна към сушене, с ниска въздушна свиваемост и с добра механична якост в сурово и изпечено състояние. Глината е нискотемпературно изпичаща се, с характерен равномерно червено оцветен череп.
Потенциалните ресурси в находището надвишават 2 млн. тона.
Химичен състав, %:

Al2O3

CaO

Fe2O3

K2O

MgO

Na2O

SiO2

TiO2

ЗПН

Влага

17,87

1,39

2,96

3,65

0,78

1,24

60,33

0,46

11,03

6,33

Дисперност
Определен е зърненият състав на глината чрез ситов анализ по мокрия метод и седиментационен анализ по метода на Глушковски – Робинзон.

Фракция, mm

Количество,%

над 5

0,1

2,0 – 5

0,5

0,5 – 2,0

1,2

0,1 – 0,5

17,7

0,1 – 0,063

7,75

над 0,063

27,25

под сито 0,063

72,75

Седиментационен анализ на глина „Воденци”:

Фракция, mm

Количество,%

над сито 0,063

27,25

0,06-0,01

16,30

0,01-0,005

5,35

0,005-0.001

10,50

под 0,001

40,60

Физикомеханични свойства:

Свойства

Глина “Воденци”

Относителна влажност, %

23,85

Абсолютна влажност, %

31,40

Пластичност по Пфеферкорн ,%

25,00

Въздушна свиваемост, %

4,50

Коефициент на чувствителност при сушене по Чижски

1,30

Механична якост на сурово огъване, МРа

2,60

Механична якост на огъване изпечено, МРа

 

900оС

7,25

1000 оС

13,90

1100 оС

14,70

Обща свиваемост, %

 

900 оС

8,00

1000 оС

10,00

1100 оС

15,00

Водопоглъщаемост, %

 

900 оС

17,90

1000 оС

6,00

1100 оС

2,70

[Back to top]

 

 
  Последна промяна : Юни, 2016
Copyright © 2016 - Гравелита ООД. - Всички Права Запазени.
Въпроси относно тази уеб страница? Моля свържете се с Webmaster.